ČLENSTVÍ

Oddíl 1
Vznik a zánik členství

Článek 3


Druhy členství

(1) Členství v NOS PČR je
a) řádné,
b) veterán,
c) čestné.


(2) Členství řádné a veterán má formy
a) členství v základní organizaci policie nebo vězeňské služby,
b) přímé členství v NOS PČR mimo evidenci základní organizace.

Článek 4

Podmínky členství


(1) Řádným členem může být příslušník nebo zaměstnanec bezpečnostního sboru, policejní
školy nebo Policejní akademie České republiky v Praze, zaměstnanec Ministerstva vnitra, Ministerstva
spravedlnosti a organizačních složek státu, zřízených k plnění úkolů těchto ministerstev (dále jen „zaměstnavatel“) .


(2) Veteránem může být bývalý řádný člen, který není v zaměstnaneckém vztahu u
zaměstnavatele, a jehož řádné členství trvalo alespoň 1 rok a služební nebo pracovní poměr trval alespoň 15 let nebo tento poměr skončil ze zdravotních důvodů. Bez předchozího členství může být veteránem i ten, kdo již není v pracovním nebo služebním poměru u zaměstnavatele a z takového poměru odešel přímo do starobního důchodu, invalidního důchodu nebo na výsluhový příspěvek po
30 letech ve služebním poměru příslušníka bezpečnostního sboru.


(3) Čestným členem může být fyzická osoba, která významně napomohla k rozvoji NOS PČR.


(4) Zrušením základní organizace členství v NOS PČR nezaniká, ale mění se na přímé členství; to neplatí, učiní-li člen projev vůle směřující k zániku členství nebo k přestupu do jiné základní organizace.


(5) Stane-li se přímý člen členem základní organizace anebo člen základní organizace členem jiné základní organizace nebo přímým členem, pozbývá tento člen dosavadní členství. Obdobně toto platí, stane-li se řádný člen veteránem nebo veterán řádným členem.

Vznik a zánik členství

 

Článek 5

Vznik členství


(1) Členové se sdružují v základních organizacích, přičemž každý se může svobodně ucházet o členství v základní organizaci podle své volby. Nepůsobí-li v místě výkonu služby nebo práce žádná základní organizace, anebo nerozhodl-li se dosud pro některou, může do doby, než se tak stane, podat žádost o přímé členství. Přímý člen má hlas poradní.


(2) Členství řádné a veterán vzniká rozhodnutím předsedy základní organizace nebo
rozhodnutím předsedy NOS PČR, jde-li o přímého člena, o přijetí uchazeče za člena na základě jeho písemné žádosti o členství. Žádost má formu přihlášky na předepsaném tiskopisu, musí být řádně vyplněna a doručena, a její součástí je u řádného člena písemný souhlas se srážkami členských příspěvků.


(3) Zakladatelům základní organizace, kteří splňují podmínky řádného členství nebo členství veterán, vzniká takové členství dnem zápisu základní organizace do spolkového rejstříku.


(4) Členství nevznikne uchazeči, který byl z odborové organizace vyloučen.


(5) Orgán, který rozhoduje o vzniku členství, oznámí uchazeči, zda byl přijat. Nevydá-li příslušný předseda do 30 dnů od přijetí žádosti o řádné členství rozhodnutí o nepřijetí uchazeče za člena, má se za to, že uchazeč byl přijat; to neplatí, nesplňuje-li uchazeč podmínky pro vznik členství nebo při žádání o členství nebyly splněny podmínky přihlášky.


(6) Rozhodne-li orgán o nepřijetí uchazeče za člena, vyhotoví o nepřijetí písemné rozhodnutí s odůvodněním, které doručí tomuto uchazeči a tuto skutečnost oznámí orgánu příslušnému k rozhodnutí o odvolání. Uchazeč může do 30 dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí za člena proti němu podat odvolání k výboru příslušné základní organizace nebo předsednictvu, uchází-li se o přímé členství.


(7) Čestné členství vzniká rozhodnutím předsednictva NOS PČR (dále jen „předsednictvo“) o udělení čestného členství.


(8) Členstvím v základní organizaci vzniká i členství v NOS PČR.


(9) Členství se prokazuje členským průkazem. Členské průkazy vydává NOS PČR, jehož jsou majetkem.


Článek 6

Zánik členství


(1) Členství řádné a veterán zaniká
a) vystoupením člena; žádost o vystoupení se podává orgánu, který rozhoduje o přijetí člena; není-li v žádosti uveden datum vystoupení, zaniká členství nejpozději posledním dnem měsíce, za který nezaplatil členský příspěvek,
b) přestal-li člen splňovat podmínky pro vznik členství nebo vyšlo-li najevo, že členství vzniklo v rozporu se stanovami,
c) nezaplacením dluhu na členských příspěvcích do dvou měsíců od výzvy k jeho zaplacení, v níž byl na
vyloučení upozorněn,
d) vyloučením člena,
e) úmrtím člena nebo prohlášením za mrtvého,
f) zánikem odborové organizace, není-li ve stanovách uvedeno jinak.
(2) Čestné členství zaniká vzdáním se čestného členství nebo rozhodnutím předsednictva o odnětí čestného členství.

Článek 7
Vyloučení člena


(1) Řádný člen a veterán může být vyloučen z důvodu
a) závažného porušení členské povinnosti, které způsobilo příslušné odborové organizaci zvlášť závažnou újmu,
b) závažného porušení členské povinnosti, nezjedná-li nápravu v přiměřené lhůtě stanovené příslušným výkonným orgánem nebo nelze-li takové porušení povinnosti odčinit,
c) opakovaného závažného porušování členské povinnosti přes výzvy, ve kterých byl na vyloučení
upozorněn,

d) pravomocného odsouzení pro trestný čin spáchaný úmyslně.


(2) O vyloučení člena rozhoduje předsednictvo. Členská schůze může vyloučit člena základní organizace, směřuje-li důvod k vyloučení proti chráněnému zájmu základní organizace a nejde-li o člena voleného orgánu NOS PČR; nevyloučení netvoří překážku vyloučení předsednictvem, směřuje-li důvod k vyloučení proti chráněnému zájmu NOS PČR.


(3) Řízení o vyloučení vede předsednictvo nebo výbor základní organizace, rozhoduje-li o vyloučení členská schůze. Ten, kdo vede řízení o vyloučení, dá vylučovanému členovi příležitost k uplatnění jeho práv, zejména vyjádřit se ke všem důvodům vyloučení a doložit vše, co je mu ku prospěchu.


(4) Návrh na vyloučení může podat člen či odborový orgán, s výjimkou rozhodčí komise NOS PČR (dále jen „rozhodčí komise“) . Návrh musí být v písemné formě, podepsaný a musí obsahovat důvody pro vyloučení. Navrhovatel může vzít svůj návrh zpět nejpozději do vydání rozhodnutí; zpětvzetím návrhu se řízení zastaví.


(5) Návrh na vyloučení se podává orgánu, který vede řízení o vyloučení. Ten oznámí členovi, proti němuž návrh směřuje, zahájení řízení o vyloučení, seznámí ho s návrhem na vyloučení a poučí ho o právech vylučovaného.
(6) Zanikne-li členství vylučovaného před skončením řízení o vyloučení, může toto řízení orgán, který ho vedl, dokončit, vznikne-li vylučovanému členství znovu.


(7) Řízení o vyloučení skončí dnem, kdy je písemné rozhodnutí s odůvodněním doručeno vylučovanému členovi.


(8) Vyloučený člen může do 15 dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení proti němu podat žalobu k rozhodčí komisi. Podání žaloby proti takovému rozhodnutí má na vyloučení odkladný účinek.


Článek 8
Vypořádání při zániku členství


(1) Dnem zániku členství zanikají veškerá členská práva a povinnosti člena, není-li ve stanovách uvedeno jinak. Při zániku členství nemá člen nárok na finanční nebo jiné majetkové vypořádání. Tím nejsou dotčeny závazky, vyplývající z poskytnutých půjček, rozhodčích smluv, dotací či dluhů na službách poskytnutých odborovou organizací nebo jejím prostřednictvím.
(2) Byla-li podána k rozhodčí komisi žaloba proti rozhodnutí o vyloučení člena, zaniká členství dnem, kdy bylo vyloučenému členovi doručeno rozhodnutí rozhodčí komise, kterým se žaloba zamítá nebo odmítá; vyloučenému členovi nevzniká nárok na vrácení členského příspěvku za období odvyloučení do zániku členství.
(3) Ustanovení odstavce 1 nevylučuje finanční nebo jiné majetkové vypořádání v případě, kdy členství zaniká se zánikem odborové organizace.
(4) Čestným členstvím nevzniká vztah k majetku odborové organizace.

Oddíl 2


Členské příspěvky
Článek 9


(1) Výše členského příspěvku řádného člena činí 1 % z jeho čistého služebního příjmu nebo platu za každý, i započatý měsíc, ve kterém trvá členství. Výši členského příspěvku řádného člena, jemuž nenáleží v daném měsíci služební příjem nebo plat, stanoví vnitřní předpis NOS PČR. Splatnostčlenského příspěvku je nejpozději poslední den měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém členství
trvá.


(2) Výši členského příspěvku veterána na kalendářní rok stanoví vnitřní předpis NOS PČR. Splatnost členského příspěvku veterána na následující rok je poslední kalendářní den v roce, ve kterém členství trvá. Vnitřní předpis základní organizace může stanovit dřívější splatnost členského příspěvku veterána základní organizace, nejdříve však tři měsíce předtím.


(3) NOS PČR náleží polovina ze stanoveného členského příspěvku člena základní organizace. Způsob výběru členského příspěvku stanoví vnitřní předpis NOS PČR.