NOS PČR – členové předsednictva

Článek 24

Předsednictvo

(1) Předsednictvo je výkonným orgánem, který spravuje záležitosti NOS PČR mezi sjezdy.
(2) Předsednictvo tvoří předseda NOS PČR, který je zároveň předsedou předsednictva, první místopředseda za policii, místopředseda za vězeňskou službu a další členové předsednictva, z nichž jsou tři za policii a jeden za vězeňskou službu.

(3) Předsednictvo svolává předseda podle potřeby nebo z podnětu nadpoloviční většiny členů předsednictva nebo předsedy kontrolní komise NOS PČR, nejméně dvakrát za tři měsíce.

(4) Jednání předsednictva se řídí stanovami. Předsednictvu přísluší
a) schvalovat záležitosti celosvazového charakteru a rozhodovat o smlouvách NOS PČR, není-li ve stanovách uvedeno jinak,
b) zajišťovat činnosti a úkoly NOS PČR, zejména vedení agend s tím souvisejících, a přijímat opatření k jejich zabezpečení,
c) spravovat majetek NOS PČR, hospodařit s ním, a zajistit vypracování souvisejících účetních záznamů, výkazů a hlášení podle právních předpisů,
d) zajišťovat přípravu návrhů nebo aktualizací vnitřních předpisů NOS PČR,
e) rozhodovat o udělení mimořádné právní pomoci, a o udělení dočasné výjimky na využívání členských výhod, poskytovaných NOS PČR nebo jeho prostřednictvím, i po zániku členství,
f) rozhodovat o odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí uchazeče o přímé členství v NOS PČR,
g) rozhodovat o vyloučení člena odborové organizace, udělovat a odnímat čestné členství,
h) rozhodovat o dočasném pozastavení výkonu funkce v předsednictvu a výborech NOS PČR,
i) ukládat výborům NOS PČR úkoly, patřící do kompetence předsednictva, nelze-li je jinak dostatečně splnit,
j) ukládat základním organizacím úkoly, týkající se zejména plnění jejich povinností vůči NOS PČR,
k) určovat počet zaměstnanců kanceláře a pověřovat je konkrétními činnostmi v mezích její působnosti,
l) schvalovat název základní organizace a rozhodovat o doručení oznámení o jejím založení, změně údajů nebo zrušení, příslušnému rejstříkovému soudu,
m) zajistit provedení volby členů výboru pro veterány hlasováním technickými prostředky,
n) připravovat jednání sjezdu a volby orgánů NOS PČR na následující funkční období, jakož i doplňovací volby,
o) předkládat sjezdu zprávu o hospodaření NOS PČR za předchozí kalendářní rok a návrh rozpočtu NOS PČR na následující kalendářní rok,
p) zajišťovat zveřejňování požadovaných informací ve sbírce listin rejstříkového soudu, podávat daňová přiznání, případně plnit další obdobné povinnosti NOS PČR,
q) koordinovat výkon odborových práv vůči zaměstnavateli; tím nejsou dotčena práva vyplývající předsednictvu z kolektivních smluv a dohod nebo právních předpisů, není-li ve stanovách uvedeno jinak,
r) zajistit řádné provedení vypořádání majetku NOS PČR a dalších povinností v období od zrušení NOS PČR do jeho zániku,

Člen Předsednictva NOS PČR :

Tomáš MACHOVIČ

Mobilní telefon +420 725 067 467
Civilní e-mail machovic.tomas@gmail.com
Služební telefon +420 974 823 944
Služební e-mail machovic@nosp.cz

Kompetence:

Odborové činnosti za PČR . Celosvazové otázky uzavírání a změn smluv s mobilními operátory, Českou pojišťovnou a Multisport a přidělování techniky NOS PČR do užívání členů a základních organizací.

 

JUDr. Petr TOMEK

Mobilní telefon +420 603 421 823 
(volání zdarma ve vnitropodnikové síti)
Civilní e-mail petr_tomek@centrum.cz
Služební telefon
Služební e-mail krpa.nospcr@pcr.cz

Kompetence:

Odborové činnosti za PČR
Celosvazové poskytování právního poradenství ve věcech služebního poměru, konzultace ve věcech poskytování právní pomoci ze strany D. A. S..

Karel JAROŠ, DiS.

Mobilní telefon +420 739 585 667
Civilní e-mail jaros@nosp.cz
Služební telefon +420 974 534 601
Služební e-mail karel.jaros@pcr.cz

 

Kompetence:

Odborové činnosti za PČR

Problematika ekonomiky svazu . Analýza možného přechodu k modelu servisní společnosti podle vzoru GdP. Prezentační materiály a komunikace se základními organizacemi (společně s předsedou)

 

 

Člen Předsednictva NOS PČR pro vězeňskou službu

Petr CIELUCH
Vazební věznice Ostrava

Mobilní telefon +420 734 412 425
(volání zdarma ve vnitropodnikové síti)
Civilní e-mail
Služební telefon +420 724 218 433
Služební e-mail cieluch@nosp.cz

Kompetence:

Odborové činnosti za VS
Celosvazové otázky uzavírání a změn smluv s Českou pojišťovnou.