ORGÁNY NOS PČR A KANCELÁŘ

Hlava V
ORGÁNY NOS PČR A KANCELÁŘ

Oddíl 1
Orgány NOS PČR
Článek 22

Vymezení orgánů NOS PČR


(1) Orgány NOS PČR jsou
a) sjezd,
b) předsednictvo,
c) předseda NOS PČR,
d) výbory NOS PČR,
e) kontrolní komise NOS PČR,
f) rozhodčí komise.

(2) Orgány NOS PČR zajišťují v rozsahu své působnosti činnosti NOS PČR a poskytují základním organizacím nebo radám informace o své činnosti a součinnost při ochraně a zajišťování výkonu jejich činnosti.


Článek 23
Sjezd


(1) Sjezd je nejvyšším orgánem NOS PČR.


(2) Sjezd svolává předseda NOS PČR nejméně jedenkrát do roka, není-li ve stanovách uvedeno jinak. Sjezd musí předseda NOS PČR svolat do 30 dnů také z podnětu alespoň třetiny delegátů nebo kontrolní komise NOS PČR; neučiní-li tak, může sjezd svolat ten, kdo takový podnět dal.


(3) Delegáty sjezdu jsou předsedové nebo jmenovaní zástupci základních organizací, v počtu jeden delegát za každou základní organizaci; takovým delegátem nesmí být člen rozhodčí nebo kontrolní komise NOS PČR.


(4) Delegáty sjezdu jsou také předseda NOS PČR, který je zároveň předsedou sjezdu, členové předsednictva, členové výborů NOS PČR, členové rozhodčí a kontrolní komise NOS PČR. Není-li člen orgánu NOS PČR zároveň delegátem za základní organizaci, má na sjezdu hlas poradní.


(5) Jednání sjezdu se řídí stanovami. Sjezdu přísluší
a) v mezích stanov určovat činnosti a úkoly NOS PČR a pověřovat jejich vykonáním odborové orgány,
b) schvalovat výsledek hospodaření a rozpočet NOS PČR, včetně výše rozpočtu přidělovaného jeho rozhodčí a kontrolní komisi,
c) přijímat stanovy a další vnitřní předpisy NOS PČR nebo jejich změny,
d) určit podíl NOS PČR a základních organizací na úhradě služeb sjednaných NOS PČR pro členy,
e) pověřovat předsednictvo založením obchodní společnosti k zajištění provozní nebo podnikatelské činnosti,
f) volit předsedu NOS PČR a předsedu výboru pro veterány, a volit členy předsednictva, rozhodčí a kontrolní komise NOS PČR,
g) provést doplňovací volbu, je-li místo člena předsednictva, rozhodčí nebo kontrolní komise NOS PČR uvolněné, nebo obsazené kooptací,
h) rušit rozhodnutí orgánů NOS PČR a rušit taková rozhodnutí orgánů základní organizace, která jsou v rozporu s právními předpisy, vnitřními předpisy NOS PČR nebo závaznými usneseními orgánu NOS PČR; to neplatí pro rozhodnutí, jímž vzniká členství v NOS PČR, a pro rozhodnutí rozhodčí komise,
i) rozhodovat o zrušení základní organizace,
j) rozhodovat o členství a účasti NOS PČR v tuzemských nebo mezinárodních odborových
společenstvích,
k) rozhodovat o sloučení NOS PČR s jinou odborovou organizací,
l) rozhodnout o zrušení NOS PČR a majetkovém vypořádání.

Článek 24
Předsednictvo


(1) Předsednictvo je výkonným orgánem, který spravuje záležitosti NOS PČR mezi sjezdy.
(2) Předsednictvo tvoří předseda NOS PČR, který je zároveň předsedou předsednictva, první místopředseda za policii, místopředseda za vězeňskou službu a další členové předsednictva, z nichž jsou tři za policii a jeden za vězeňskou službu.


(3) Předsednictvo svolává předseda podle potřeby nebo z podnětu nadpoloviční většiny členů předsednictva nebo předsedy kontrolní komise NOS PČR, nejméně dvakrát za tři měsíce.


(4) Jednání předsednictva se řídí stanovami. Předsednictvu přísluší
a) schvalovat záležitosti celosvazového charakteru a rozhodovat o smlouvách NOS PČR, není-li ve stanovách uvedeno jinak,
b) zajišťovat činnosti a úkoly NOS PČR, zejména vedení agend s tím souvisejících, a přijímat opatření k jejich zabezpečení,
c) spravovat majetek NOS PČR, hospodařit s ním, a zajistit vypracování souvisejících účetních záznamů, výkazů a hlášení podle právních předpisů,
d) zajišťovat přípravu návrhů nebo aktualizací vnitřních předpisů NOS PČR,
e) rozhodovat o udělení mimořádné právní pomoci, a o udělení dočasné výjimky na využívání členských výhod, poskytovaných NOS PČR nebo jeho prostřednictvím, i po zániku členství,
f) rozhodovat o odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí uchazeče o přímé členství v NOS PČR,
g) rozhodovat o vyloučení člena odborové organizace, udělovat a odnímat čestné členství,
h) rozhodovat o dočasném pozastavení výkonu funkce v předsednictvu a výborech NOS PČR,
i) ukládat výborům NOS PČR úkoly, patřící do kompetence předsednictva, nelze-li je jinak dostatečně splnit,
j) ukládat základním organizacím úkoly, týkající se zejména plnění jejich povinností vůči NOS PČR,
k) určovat počet zaměstnanců kanceláře a pověřovat je konkrétními činnostmi v mezích její působnosti,
l) schvalovat název základní organizace a rozhodovat o doručení oznámení o jejím založení, změně údajů nebo zrušení, příslušnému rejstříkovému soudu,
m) zajistit provedení volby členů výboru pro veterány hlasováním technickými prostředky,
n) připravovat jednání sjezdu a volby orgánů NOS PČR na následující funkční období, jakož i doplňovací volby,
o) předkládat sjezdu zprávu o hospodaření NOS PČR za předchozí kalendářní rok a návrh rozpočtu NOS PČR na následující kalendářní rok,
p) zajišťovat zveřejňování požadovaných informací ve sbírce listin rejstříkového soudu, podávat daňová přiznání, případně plnit další obdobné povinnosti NOS PČR,
q) koordinovat výkon odborových práv vůči zaměstnavateli; tím nejsou dotčena práva vyplývající předsednictvu z kolektivních smluv a dohod nebo právních předpisů, není-li ve stanovách uvedeno jinak,
r) zajistit řádné provedení vypořádání majetku NOS PČR a dalších povinností v období od zrušení NOS PČR do jeho zániku,


Článek 25
Předseda NOS PČR


(1) Předseda je statutárním orgánem NOS PČR.
(2) Předsedovi přísluší

a) řídit činnost kanceláře, ukládat výborům NOS PČR a základním organizacím úkoly vyplývající z oprávnění předsedy jednat za předsednictvo nebo z postavení statutárního orgánu NOS PČR,
b) sjednávat smlouvy za NOS PČR, předkládat je ke schválení a schválené následně uzavírat či vypovídat,
c) přijímat přímé členy NOS PČR,
d) sjednávat a uzavírat kolektivní smlouvu vyššího stupně, sjednávat a uzavírat kolektivní dohody a kolektivní smlouvy, je-li k tomu pověřen,
e) vykonávat další práva a povinnosti, která ze své povahy náleží statutárnímu orgánu, není-li jejich výkon stanovami svěřen jinému,
f) přijímat neodkladná rozhodnutí k zajištění činnosti a úkolů NOS PČR, je-li předsednictvo k nim příslušné dlouhodobě neusnášeníschopné,
g) účastnit se s hlasem poradním jednání i ostatních odborových orgánů a tyto ve zvlášť odůvodněných případech svolat; členskou schůzi může svolat jen, nebyla-li svolána řádně a včas,
h) svolat a účastnit se jednání kontrolních komisí nebo rozhodčí komise, má-li k tomu souhlas jejího předsedy.


Článek 26
Výbor pro policii a výbor pro vězeňskou službu


(1) Výbor pro policii a výbor pro vězeňskou službu jsou orgány NOS PČR, které spravují záležitosti NOS PČR v rámci své věcné příslušnosti.


(2) Výbor pro policii zastupuje příslušníky bezpečnostních sborů, kromě příslušníků vězeňské služby, a zaměstnance policie, policejních škol, Policejní akademie České republiky v Praze, Ministerstva vnitra a organizačních složek státu, zřízených k plnění úkolů ministerstva. Výbor pro vězeňskou službu zastupuje příslušníky a zaměstnance vězeňské služby, Ministerstva spravedlnosti a organizačních složek státu, zřízených k plnění úkolů ministerstva.


(3) Členy výboru pro policii jsou první místopředseda předsednictva, který je zároveň předsedou výboru, členové předsednictva za policii, kteří jsou zároveň místopředsedy výboru a předsedové nebo jmenovaní zástupci rad útvarů.


(4) Výbor pro vězeňskou službu má pět členů, neurčí-li rada předsedů počet vyšší. Předsedou výboru je místopředseda předsednictva pro vězeňskou službu a místopředsedou výboru je člen předsednictva za vězeňskou službu.


(5) Výbor svolává předseda podle potřeby nebo z podnětu alespoň třetiny členů výboru, nejméně dvakrát ročně. Předseda výboru pro policii vyhoví důvodné žádosti předsedy výboru pro vězeňskou službu o společné jednání obou výborů, a naopak.


(6) Jednání výboru se řídí stanovami. Výboru přísluší
a) podle své příslušnosti schvalovat záležitosti náležící do působnosti v policii nebo vězeňské službě, a v odůvodněných případech přenést své kompetence na předsednictvo,
b) ukládat předsednictvu úkoly, patřící do kompetence příslušného výboru, nelze-li je jinak dostatečně splnit,
c) ukládat základním organizacím a radám úkoly, týkající se zejména součinnosti při výkonu odborových práv vůči zaměstnavateli,
d) připravovat návrhy vnitřních předpisů NOS PČR v rámci své působnosti, nebo jejich změny,
e) v rámci svého oprávnění vůči zaměstnavateli přijímat stanoviska k interním normativním aktům zaměstnavatele, návrhům a dalším skutečnostem s celostátním dosahem,
f) vykonávat kontrolu nad dodržováním právních a služebních předpisů a nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu služby,
g) sjednávat a uzavírat kolektivní dohody a smlouvy ve své věcné působnosti; kolektivní dohodu nebo smlouvu podepisuje zpravidla předseda výboru,
h) svolat sjezd v případě, že nebyl svolán řádně a včas, a je-li to souhlasné rozhodnutí výboru pro policii i výboru pro vězeňskou službu.


(7) Za příslušný výbor jedná se zástupci zaměstnavatele předseda výboru. Předseda výboru může k jednání pověřit jiného člena výboru.


(8) Jednají-li oba výbory společně, přijímají rozhodnutí, jako by jednal každý výbor sám.


(9) Při společném jednání výborů může ten, koho ve shodě určí oba předsedající, řídit jeho průběh, jako by byl předsedajícím, s výjimkou ověřování usnášeníschopnosti, hlasu rozhodujícího při rovnosti hlasů nebo podepisování zápisu z jednání, které náleží předsedajícím výborů.


Článek 27
Výbor pro veterány

(1) Výbor pro veterány je orgánem NOS PČR, který spravuje záležitosti veteránů.

(2) Výbor pro veterány má pět členů. Výbor tvoří předseda výboru a další čtyři členové výboru volení veterány prostřednictvím hlasování technickými prostředky.

(3) Výbor svolává předseda podle potřeby nebo z podnětu nadpoloviční většiny členů výboru, nejméně dvakrát ročně.

(4) Jednání výboru se řídí stanovami. Výboru přísluší
a) schvalovat záležitosti týkající se veteránů, a v odůvodněných případech přenést své kompetence na předsednictvo,
b) podávat předsednictvu, ostatním výborům NOS PČR a základním organizacím návrhy a informace týkající se veteránů,
c) zajišťovat a koordinovat činnosti veteránů, a poskytovat podporu základním organizacím v jejich činnosti pro veterány,
d) předkládat předsednictvu plán činnosti, návrhy na přidělení finančních prostředků a související podklady pro přípravu návrhu rozpočtu NOS PČR,
e) předkládat sjezdu zprávu o stavu členství veterán a činnosti veteránů,
f) připravovat návrhy vnitřních předpisů týkající se veteránů, nebo jejich změny,

(5) Předseda výboru pro veterány je oprávněn účastnit se s hlasem poradním jednání
předsednictva a ostatních výborů NOS PČR k projednání záležitostí veteránů.

Článek 28
Kontrolní komise NOS PČR


(1) Kontrolní komise NOS PČR je orgánem, který dohlíží na řádné vedení záležitostí a výkon činností NOS PČR. Při výkonu své činnosti je nezávislá na ostatních odborových orgánech.

(2) Kontrolní komise NOS PČR má sedm členů, z toho pět za policii a dva za vězeňskou službu. Členem kontrolní komise nesmí být člen jiného orgánu NOS PČR, s výjimkou sjezdu.

(3) Kontrolní komisi NOS PČR svolává předseda komise podle potřeby nebo z podnětu nadpoloviční většiny členů komise, nejméně jednou za tři měsíce.

(4) Jednání kontrolní komise NOS PČR se řídí stanovami. Kontrolní komisi přísluší
a) kontrolovat hospodaření NOS PČR, dodržování rozpočtu a řádné provádění finančních operací, a vyžadovat související informace a doklady,
b) kontrolovat dodržování právních předpisů, vnitřních předpisů a plnění závazných usnesení orgánů NOS PČR,
c) kontrolovat řádné vedení agend NOS PČR, zejména evidence členů,
d) vyslat svého člena na jednání kontrolovaného orgánu NOS PČR; to neplatí, je-li jednáním rozhodčí řízení,
e) projednávat stížnosti členů a přijímat podněty ke kontrole,
f) vyloučit svého člena z kontroly pro podjatost a poskytnout součinnost při výkonu kontroly v základní organizaci, je-li námitka podjatosti kontrolora základní organizace shledána jako důvodná,
g) předkládat kontrolovaným orgánům výsledky kontroly a upozorňovat předsedu NOS PČR na zjištěné nedostatky,
h) předkládat sjezdu zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti, zejména stanovisko k hospodaření NOS PČR,
i) podat podnět ke svolání sjezdu, zjistí-li kontrolou závažné nedostatky, zejména v hospodaření, jde-li o kontrolu NOS PČR, nebo nepředloží-li kontrolovaný orgán podklady k provedení kontroly ve lhůtě 30 dnů od výzvy k předložení, není-li určena lhůta delší.

(5) Kontrolní komise NOS PČR určí s ohledem na okolnosti přiměřenou lhůtu k dodatečnému předložení požadovaných podkladů, pokud kontrolovaný prokáže, že k jejich nepředložení nedošlo jeho zaviněním.

(6) Kontrolní komisi NOS PČR náleží vůči základní organizaci oprávnění z činností uvedených v článku 19, odstavci 4 písm. a) až e). Oprávnění kontrolní komise NOS PČR se vůči radám použijí přiměřeně.

(7) Kontrolovaný může ke kontrolní komisi NOS PČR vznést námitku, že ten, kdo vykonává kontrolu má s ohledem na svůj poměr k věci, účastníkům kontroly nebo jejich zástupcům takový zájem na výsledku kontroly, pro nějž lze pochybovat o jeho nepodjatosti.

(8) Kontrolní komise NOS PČR samostatně hospodaří s přiděleným rozpočtem. Předseda komise navrhuje výši rozpočtu kontrolní komise NOS PČR a určuje výši odměn jejím členům.


Článek 29
Rozhodčí komise NOS PČR


(1) Rozhodčí komise rozhoduje sporné záležitosti náležící do samosprávy NOS PČR. Při výkonu své činnosti je nezávislá na ostatních odborových orgánech.

(2) Rozhodčí komise má pět členů, z toho tři za policii a dva za vězeňskou službu. Členem rozhodčí komise nesmí být člen jiného orgánu NOS PČR, s výjimkou sjezdu.

(3) Při volbě členů rozhodčí komise se volí nejprve z kandidátů s magisterským vysokoškolským vzděláním v oboru právo. Není-li z těchto kandidátů zvolen požadovaný počet členů, provede se volba
z ostatních kandidátů na místa, která nebyla obsazena předchozí volbou.

(4) Rozhodčí komisi svolává předseda komise podle potřeby nebo z podnětu nadpoloviční většiny členů rozhodčí komise, nejméně jednou za tři měsíce.

(5) Jednání rozhodčí komise se řídí zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení, a podpůrně stanovami. Rozhodčí komisi přísluší
a) rozhodovat spory mezi členy navzájem, spory mezi členem a odborovým orgánem, a spory mezi členem a odborovou organizací,
b) rozhodovat spory mezi odborovými orgány navzájem a spory mezi odborovým orgánem a odborovou organizací,
c) rozhodovat spory mezi základními organizacemi navzájem a spory mezi základní organizací a NOS PČR,
d) rozhodovat spory o vyloučení člena a spory z voleb členů odborových orgánů,
e) rozhodovat spory o placení členských příspěvků a spory o splnění podmínek vzniku členství, zanikloli členství z těchto důvodů,
f) rozhodovat spory o platnost přijatých usnesení a vnitřních předpisů, jakož i spory o jejich výklad,
g) rozhodovat spory mezi NOS PČR a radou zaměstnanců NOS PČR podle zákoníku práce, byla-li zvolena podle zákoníku práce a přistoupí-li rozhodčí doložkou k tomuto ustanovení,
h) poskytovat nezávazná obecná stanoviska k výkladu vnitřních předpisů, souvisejících ustanovení právních předpisů a k návrhům vnitřních předpisů nebo jejich změn.

(6) Rozhodčí komise rozhoduje spor na základě podané žaloby. Žalobu je možné podat do tří měsíců od sporné skutečnosti, není-li ve stanovách uvedeno jinak. Je-li touto skutečností rozhodnutí orgánu, počíná lhůta běžet ode dne oznámení Rozhodnutí či zápisu z jednání, které ho obsahuje. Nebyla-li tato skutečnost oznámena, pak ode dne, kdy se žalobce o skutečnosti dozvěděl, nebo
dozvědět mohl, nejdéle však do jednoho roku od sporné skutečnosti.


(7) Žalobu lze podat také proti skutečnosti, že orgán ve věci mu předložené nerozhodl, ač měl a mohl; v takovémto případě lhůta pro podání počíná běžet ode dne oznámení zápisu z jednání orgánu, na kterém rozhodnout mohl. Nebyl-li zápis oznámen či vyhotoven, pak ode dne, kdy se žalobce o takovém jednání orgánu dozvěděl, nebo dozvědět mohl, nejdéle však do jednoho roku od sporné
skutečnosti.


(8) Podání žaloby nemá odkladný účinek, není-li ve stanovách uvedeno jinak.


(9) Žaloba se doručuje rozhodčí komisi na adresu sídla NOS PČR. Lhůta je zachována, je-li žaloba podána poslední den lhůty na uvedené adrese, anebo je-li v tento den podána poštovní zásilkou adresovanou rozhodčí komisi, držiteli poštovní licence nebo vnitřní kurýrní službě zaměstnavatele.


(10) Doručenou žalobu předá neprodleně kancelář nebo orgán, který žalobu přijal, předsedovi rozhodčí komise.

(11) Rozhodčí řízení je zahájeno dnem, kdy žaloba došla rozhodčí komisi.

(12) Námitku podjatosti člena rozhodčí komise mohou strany vznést nejpozději do zahájení prvního ústního jednání; k námitce vznesené později se přihlédne, pokud k jejímu opožděnému vznesení vedly důvody hodné zvláštního zřetele.

(13) Ústní jednání před rozhodčí komisí probíhá v sídle NOS PČR, neurčí-li rozhodčí komise jiné místo, s nímž strany vyjádřily souhlas.

(14) Nevydá-li rozhodčí komise rozhodnutí do šesti měsíců od zahájení rozhodčího řízení, může strana sporu uplatnit své právo u soudu.


(15) Rozhodnutí se oznamuje stranám doručením písemného vyhotovení. Po nabytí právní moci se rozhodnutí oznámí předsednictvu a zpřístupní v anonymizované podobě členům NOS PČR.

(16) Obecné stanovisko rozhodčí komise není závazným rozhodnutím a nelze se ho dovolávat. Oznamuje se do tří měsíců tomu, kdo o stanovisko požádal. Podání žádosti o stanovisko nemá účinky žaloby ani vliv na lhůty pro její podání.

(17) Rozhodčí komise může jmenovat zaměstnance kanceláře tajemníkem rozhodčí komise a pověřovat ho administrativní činností komise, včetně zpřístupňování spisu k nahlížení nebo podepisování doložky o nabytí právní moci. Tajemník zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděl při výkonu své činnosti, nebyl-li předsedou rozhodčí komise této povinnosti zproštěn.

(18) Rozhodčí komise samostatně hospodaří s přiděleným rozpočtem. Předseda komise navrhuje výši rozpočtu rozhodčí komise a určuje výši odměn jejím členům.

Oddíl 2
Článek 30
Kancelář NOS PČR


(1) Kancelář je pracoviště zřízené v sídle NOS PČR pro podporu činností NOS PČR a jeho orgánů.

(2) Kancelář vykonává své činnosti v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy NOS PČR a smlouvami, jimiž je NOS PČR vázán, a podle pokynů předsedy NOS PČR. Kanceláři přísluší
a) vykonávat hospodářsko-správní činnosti, zejména vést agendu hospodaření NOS PČR, členskou agendu a zasílat potvrzení o zaplacení členského příspěvku pro daňové účely,
b) vykonávat technicko-organizační činnosti, zejména připravovat a dokumentovat jednání orgánů NOS PČR,
c) poskytovat poradenské a informační služby,
d) vykonávat administrativní činnosti vyplývající z vnitřních předpisů a smluv NOS PČR,