ORGÁNY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE

Oddíl 2
Orgány základní organizace

Článek 15
Orgány základní organizace jsou


a) členská schůze,
b) výbor,
c) předseda základní organizace,
d) kontrolní komise nebo kontrolor.

Článek 16
Členská schůze


(1) Členská schůze je nejvyšším orgánem základní organizace.
(2) Členskou schůzi tvoří řádní členové základní organizace; veterán se účastní členské schůze s hlasem poradním. Předsedou členské schůze je předseda základní organizace.
(3) Členskou schůzi svolává předseda základní organizace nejméně jedenkrát do roka, není-li ve stanovách uvedeno jinak. Členskou schůzi svolá předseda také do 30 dnů z podnětu alespoň třetiny členů nebo kontrolní komise základní organizace; neučiní-li tak, může členskou schůzi svolat ten, kdo takový podnět dal.
(4) Jednání členské schůze se řídí stanovami a podpůrně jednacím řádem základní organizace, byl-li přijat. Členské schůzi přísluší.
a) v mezích stanov určovat činnosti základní organizace a pověřovat jejich vykonáním orgány základní organizace a jejich členy,
b) schvalovat výsledek hospodaření a rozpočet základní organizace, včetně výše rozpočtu přidělovaného její kontrolní komisi,
c) přijímat vnitřní předpisy základní organizace nebo jejich změny,
d) rušit rozhodnutí orgánů základní organizace; to neplatí pro rozhodnutí, jímž vzniká členství v základní organizaci,
e) volit předsedu základní organizace,
f) volit členy výboru a kontrolní komise základní organizace a určit jejich počet,
g) provést doplňovací volbu, je-li místo člena výboru nebo kontrolní komise základní organizace uvolněné, nebo obsazené kooptací,
h) rozhodovat o vyloučení člena základní organizace,
i) rozhodnout o změně sídla a názvu základní organizace,
j) rozhodnout o zrušení základní organizace a majetkovém vypořádání.

Článek 17
Výbor základní organizace


(1) Výbor je výkonným orgánem, který spravuje záležitosti základní organizace mezi členskými schůzemi.


(2) Výbor má tři členy, neurčí-li členská schůze počet vyšší. Výbor tvoří předseda základní organizace, který je zároveň předsedou výboru, místopředseda, hospodář, případně další členové výboru.


(3) Výbor svolává předseda podle potřeby nebo z podnětu nadpoloviční většiny členů výboru, nejméně dvakrát ročně.


(4) Jednání výboru se řídí stanovami a podpůrně i jednacím řádem základní organizace, byl-li přijat. Výboru přísluší
a) zajišťovat činnosti a úkoly základní organizace, přijímat opatření k jejich zabezpečení,
b) spravovat majetek základní organizace, hospodařit s ním, a zajistit vypracování souvisejících účetních záznamů, výkazů a hlášení podle právních předpisů.
c) připravovat jednání členské schůze a volby orgánů základní organizace na následující funkční období, jakož i doplňovací volby,
d) předkládat členské schůzi zprávu o hospodaření za předchozí kalendářní rok a návrh rozpočtu na následující kalendářní rok,
e) zajišťovat zveřejňování požadovaných informací ve sbírce listin rejstříkového soudu, případně podávat daňová přiznání a další obdobné povinnosti základní organizace,
f) jmenovat svého člena do funkce hospodáře k zabezpečení činností, souvisejících s hospodařením základní organizace, zejména se správou a nakládáním s finančními prostředky,
g) jmenovat člena základní organizace jejím zástupcem na uvolněné místo v příslušné radě nebo pověřit svého člena zastoupením základní organizace na nejbližším jednání této rady, a jmenovat zástupce základní organizace na uvolněné místo delegáta nejbližšího sjezdu,
h) rozhodovat o dočasném pozastavení výkonu funkce člena výboru základní organizace,
i) vést agendy související s činností základní organizace, zejména evidenci členů, a zajišťovat vystavení potvrzení o zaplacení členského příspěvku pro daňové účely,
j) informovat členy základní organizace o své činnosti, předávat jim informace z rady a od orgánů NOS PČR a poskytovat NOS PČR aktuální informace z evidence členů základní organizace a informace důležité pro poskytování členských výhod,
k) rozhodovat o udělení dočasné výjimky na využívání členských výhod, poskytovaných základní organizací nebo jejím prostřednictvím, i po zániku členství,
l) rozhodovat o odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí uchazeče za člena základní organizace a vést řízení o vyloučení člena členskou schůzí,
m) zajišťovat přípravu návrhů nebo aktualizací vnitřních předpisů základní organizace,
n) přijímat stanoviska k interním normativním aktům zaměstnavatele, návrhům a dalším skutečnostem, ke kterým je odborová organizace oprávněna vůči zaměstnavateli v místě své působnosti,
o) sjednávat kolektivní dohodu a kolektivní smlouvu v místě působnosti základní organizace,
p) vykonávat kontrolu nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu služby nebo práce v místě své působnosti,
q) zajistit řádné provedení vypořádání majetku a dalších povinností v období od zrušení základní organizace do jejího zániku,

Článek 18
Předseda základní organizace


(1) Předseda je statutárním orgánem základní organizace.


(2) Předsedovi přísluší
a) jednat se zástupci zaměstnavatele v místě působnosti základní organizace, účastnit se jejich hodnotících a poradních orgánů, a vykonávat práva a povinnosti vyplývající z kolektivní smlouvy, kolektivní dohody nebo jiného pověření, a v odůvodněných případech přenést své kompetence na jednotlivé členy výboru základní organizace,
b) řádně a včas svolat členskou schůzi a zahájit její jednání,
c) svolat a účastnit se jednání kontrolní komise základní organizace, má-li k tomu souhlas jejího předsedy,
d) zajišťovat včasnou informovanost členů základní organizace a informovat kontrolní komisi NOS PČR, pokud základní organizace nemá funkční kontrolní komisi ani kontrolora,
e) přijímat členy základní organizace,
f) vykonávat další práva a povinnosti, která ze své povahy náleží statutárnímu orgánu základní organizace, není-li jejich výkon stanovami svěřen jinému,
g) přijímat neodkladná rozhodnutí k zajištění činnosti a úkolů základní organizace, není-li její výbor k nim příslušný dlouhodobě usnášeníschopný.


Článek 19
Kontrolní komise nebo kontrolor základní organizace


(1) Kontrolní komise je orgánem, který dohlíží na řádné vedení záležitostí a výkon činností základní organizace. Při výkonu své činnosti je nezávislá na ostatních odborových orgánech.
(2) Kontrolní komise má tři členy, neurčí-li členská schůze počet vyšší. Členská schůze může určit, že místo kontrolní komise bude její činnost vykonávat kontrolor. Ustanovení o kontrolní komisi se na kontrolora použijí přiměřeně. Členem kontrolní komise nesmí být člen jiného orgánu základní organizace.
(3) Kontrolní komisi svolává předseda komise podle potřeby nebo z podnětu nadpoloviční většiny členů kontrolní komise, nejméně dvakrát ročně.
(4) Jednání kontrolní komise se řídí stanovami. Kontrolní komisi přísluší
a) kontrolovat hospodaření základní organizace, dodržování rozpočtu a řádné provádění finančních operací,
b) kontrolovat dodržování právních předpisů, vnitřních předpisů a plnění závazných usnesení odborových orgánů,
c) kontrolovat řádné vedení agend základní organizace,
d) vyslat svého člena na jednání kontrolovaného orgánu základní organizace,
e) projednávat stížnosti členů a přijímat podněty ke kontrole,
f) vyloučit svého člena z kontroly pro podjatost,
g) předkládat kontrolovaným orgánům výsledky kontroly a upozorňovat předsedu základní organizace na zjištěné nedostatky,
h) předkládat členské schůzi zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti, zejména stanovisko k hospodaření základní organizace, a vyjadřovat se k návrhu rozpočtu na příslušný kalendářní rok,
i) podat podnět ke svolání členské schůze, zjistí-li kontrolou závažné nedostatky, zejména v hospodaření, nebo nepředloží-li kontrolovaný orgán podklady k provedení kontroly ve lhůtě 30 dnů od výzvy k předložení, není-li určena lhůta delší.

(5) Kontrolní komise určí s ohledem na okolnosti přiměřenou lhůtu k dodatečnému předložení požadovaných podkladů, pokud kontrolovaný prokáže, že k jejich nepředložení nedošlo jeho zaviněním.


(6) Kontrolovaný může ke kontrolní komisi vznést námitku, že ten, kdo vykonává kontrolu, má s ohledem na svůj poměr k věci, účastníkům kontroly nebo jejich zástupcům takový zájem na výsledku kontroly, pro nějž lze pochybovat o jeho nepodjatosti; vykonává-li kontrolu kontrolor, může vznést námitku podjatosti ke kontrolní komisi NOS PČR.


(7) Kontrolní komise samostatně hospodaří s přiděleným rozpočtem. Předseda komise navrhuje výši rozpočtu kontrolní komise a určuje výši odměn jejím členům.