PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ

Článek 10
Výčet členských práv a povinností


(1) Řádný člen a veterán má právo
a) na ochranu svých práv a oprávněných zájmů souvisejících s jeho zaměstnaneckým vztahem u zaměstnavatele, jestliže vznikly za jeho řádného členství,
b) účastnit se členské schůze své základní organizace a činností, které základní organizace pro členy pořádá,
c) účastnit se jednání odborového orgánu, týká-li se jeho práv a oprávněných zájmů, souvisejících s jeho zaměstnaneckým vztahem nebo členstvím, jakož i nahlížet do záznamů, které se ho takto týkají,
d) v rámci odborové organizace svobodně vyjadřovat své názory a uplatňovat právo kritiky,
e) obracet se na odborové orgány s návrhy na projednání prostřednictvím svých podnětů, připomínek,stížností a dotazů, a na požádání být přizván k jejich projednání,
f) na informace o činnosti své základní organizace a odborových orgánů; toto právo se vůči kontrolní a rozhodčí komisi použije přiměřeně,
g) volit a být volen do odborových orgánů, jakož i navrhovat kandidáty do odborových orgánů, není-li ve stanovách uvedeno jinak,
h) podat k vyřešení svého sporu žalobu k rozhodčí komisi ve věcech, které komisi přísluší,
i) využívat členské výhody poskytované na základě vnitřních předpisů nebo smlouvy sjednané NOS PČR, zejména bezplatnou právní pomoc podle vnitřního předpisu NOS PČR. Právo využívat členské výhody poskytované základní organizací má její řádný člen.


(2) Řádný člen a veterán je povinen
a) dodržovat vnitřní předpisy, závazná usnesení odborových orgánů a závazné pokyny statutárního orgánu,
b) využívat svých členských práv v souladu s jejich účelem a zdržet se jejích zneužívání,
c) řádně vykonávat funkci v odborovém orgánu,
d) chovat se čestně a v souladu s dobrými mravy, zachovávat vnitřní řád odborové organizace a zdržet se jednání poškozujícího její zájmy nebo dobrou pověst,
e) řádně hospodařit s majetkem odborové organizace,
f) řádně a včas platit členský příspěvek,
g) hlásit příslušnému odborovému orgánu všechny změny důležité pro evidenci členů, včetně svého
telefonního a emailového kontaktu,
h) plnit povinnosti vyplývající z využívání členských výhod poskytovaných odborovou organizací,
i) při ukončení členství vrátit členský průkaz.
(3) Čestný člen je oprávněn se na pozvání odborového orgánu zúčastnit jeho jednání nebo
činností jím pořádané. Čestný člen je povinen hájit zájmy odborové organizace.

Článek 11
Výjimky a omezení členských práv


(1) Členské výhody lze omezit nebo odepřít pro veterány nebo je-li člen s placením členského příspěvku v prodlení.
(2) Kdo využívá členských výhod i po zániku členství, na své náklady tyto ukončí a uhradí své závazky s předchozím členstvím spojené. Příslušný výkonný orgán může v odůvodněných případech z tohoto pravidla učinit dočasnou výjimku, zejména týká-li se ochrany zaměstnaneckých práv vzniklých za trvání řádného členství.