PRÁVNÍ POSTAVENÍ A PŘEDMĚT ČINNOSTI

Článek 1


Právní postavení
(1) Nezávislý odborový svaz Policie České republiky (dále jen „NOS PČR“) je odborovou
organizací ve smyslu ustanovení článku 20 odstavce 1 Listiny základních práv a svobod, Úmluvy
Mezinárodní organizace práce č. 87/1948 (dále jen „Úmluva“) a v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník.
(2) NOS PČR je právnickou osobou se sídlem Praha 1, Bartolomějská 306/7, IČ 49629034,
zapsanou v souladu se zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob,
ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle L, vložka 893.
(3) Základní organizace NOS PČR (dále jen „základní organizace“) jsou nedílné a neoddělitelné
organizační jednotky NOS PČR. V souladu s Úmluvou a podle stanov vytvářejí základní organizace
prostřednictvím svých orgánů a ze svých členů orgány NOS PČR.
(4) NOS PČR může být členem tuzemských nebo mezinárodních odborových společenství;
základní organizace může být členem těchto společenství jen prostřednictvím NOS PČR.
(5) NOS PČR neodpovídá za závazky základních organizací.
(6) Základní organizace vede evidenci svých členů. NOS PČR vede evidenci základních organizací,
jejich členů a přímých členů NOS PČR. Evidence jsou vedeny v listinné i elektronické podobě a jsou
neveřejné.


Článek 2


Předmět činnosti
(1) Předmětem hlavní činnosti NOS PČR je výkon odborových práv a dalších podpůrných činností,
zejména
a) prosazování a ochrana práv a oprávněných zájmů příslušníků a zaměstnanců v zaměstnaneckých
vztazích,
b) prosazování vyšší úrovně sociálních jistot a práv příslušníků a zaměstnanců,
c) zlepšování podmínek pro výkon služby nebo práce, včetně kontroly nad stavem bezpečnosti a
ochrany zdraví při výkonu služby či práce,
d) poskytování souvisejícího bezplatného právního poradenství a právní pomoci svým členům,
e) poskytování sociální podpory svým členům,
f) vytváření podmínek pro sportovní, kulturní, rekreační a další vyžití členů a jejich rodinných
příslušníků,
g) organizování vzdělávacích, kulturních, sportovních a jiných akcí pro své členy a příslušníky jejich
rodin, případně i pro další příslušníky a zaměstnance,

h) vytváření podmínek pro ediční a publikační činnost.
(2) Kromě hlavní činnosti může NOS PČR vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost spočívající v
podnikatelské nebo jiné výdělečné činnosti, slouží-li výhradně k podpoře hlavní činnosti nebo k
hospodářskému využití majetku NOS PČR.
(3) NOS PČR může k zabezpečení své činnosti přijímat vnitřní předpisy. Vnitřním předpisem s
nejvyšší právní silou jsou tyto stanovy; vnitřní předpis základní organizace nebo rady nesmí být v
rozporu s vnitřním předpisem NOS PČR.
(4) NOS PČR postupuje při své činnosti v souladu s vnitřními a obecně závaznými právními
předpisy a za dodržování demokratických principů.
(5) Ustanovení tohoto článku se na základní organizace a rady použijí přiměřeně.