SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ A ÚČINNOST

Společná ustanovení
Článek 42
Počítání lhůt

(1) Je-li lhůta určena počtem dní, nezapočítává se do běhu lhůty den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty.

(2) Je-li lhůta určena podle měsíců, skončí lhůta dnem, který se svým číselným označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty; není-li v měsíci takový den, skončí lhůta posledním dnem měsíce.

(3) Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.

Článek 43
Vymezení pojmů

Pro účely stanov se
a) odborovou organizací rozumí základní organizace nebo NOS PČR,
b) označením NOS PČR nerozumí základní organizace, není-li ve stanovách uvedeno jinak,
c) odborovým orgánem či orgánem rozumí orgán základní organizace, rady nebo orgán NOS PČR, neníli blíže upřesněno, o jaký orgán se jedná,
d) voleným orgánem rozumí odborové orgány s výjimkou členských schůzí, rad, výboru pro policii a sjezdu,
e) výbory NOS PČR rozumí výbor pro policii, výbor pro vězeňskou službu nebo výbor pro veterány,
f) členem orgánu NOS PČR za policii rozumí zvolený zástupce základních organizací policie a členem orgánu NOS PČR za vězeňskou službu se rozumí zvolený zástupce základních organizací vězeňské služby,
g) zástupcem zaměstnavatele rozumí příslušný služební funkcionář nebo vedoucí.

Článek 44
Přechodná ustanovení

(1) Přestane-li z důvodu změny stanov člen orgánu základní organizace splňovat podmínky pro vznik členství v orgánu, trvá jeho funkční období v tomto orgánu do nejbližší členské schůze, nejpozději však do 1 roku od nabytí účinnosti těchto stanov.

(2) Dosavadní řádně nabyté členství veterán trvá, i kdyby podle těchto stanov nemohlo vzniknout.

(3) Doplňovací volba do předsednictva se provede na následujícím sjezdu.

Článek 45
Účinnost

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem 12. 5. 2018. Předchozí stanovy se zrušují.