SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO ORGÁNY

Hlava VI
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO ORGÁNY
Článek 31
Odborové orgány a jejich pracovní komise


(1) Odborové orgány vykonávají činnost v sídle své odborové organizace, nebrání-li to jejímu výkonu nebo nerozhodne-li předseda orgánu pro jednotlivá jednání orgánu nebo činnosti jinak.


(2) Orgán si ze svého středu volí předsedu a místopředsedu orgánu, neurčují-li stanovy, že do těchto funkcí se povolává jinak. Orgán, jemuž přísluší povolat člena do funkce, ho může z takové funkce odvolat. Byl-li zvolen do funkce nový člen orgánu, platí, že předchozí byl z této funkce odvolán.


(3) Předseda orgánu řídí jeho činnost a za orgán navenek jedná. Předsedu v jeho nepřítomnosti zastupuje místopředseda; je-li první místopředseda, tak on. Vzniká-li výkonem funkce předsedy členství v jiném orgánu, obecná ustanovení podle tohoto odstavce se na zastupování jeho členství v takovém orgánu nepoužijí.


(4) Orgán přijímá rozhodnutí v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy a usneseními, jimiž je při své činnosti vázán,


(5) Návrhy na projednání vyřizuje orgán bez zbytečného odkladu; není-li k nim příslušný, postoupí je příslušnému orgánu. O námitce podjatosti rozhodne příslušný orgán neprodleně. Podání adresované jinému orgánu se kontrolní nebo rozhodčí komisi k vyřízení nepostupuje.


(6) Orgán nebo člen orgánu, který přijal podání, vystaví na požádání potvrzení o přijetí. Odmítne-li potvrzení vydat, oznámí žadatel neprodleně tuto skutečnost příslušné kontrolní komisi základní organizace nebo kontrolní komisi NOS PČR.


(7) Orgán poskytuje součinnost při provádění kontrolní činnosti, na výzvu umožní vyslanému členovi příslušné kontrolní komise účast na svém jednání, a předkládá podklady nezbytné k provedení kontroly. Nedostatky zjištěné kontrolní činností projedná kontrolovaný orgán bez zbytečného odkladu a přijme opatření k nápravě.


(8) Orgán poskytuje informace podle vnitřních předpisů, zejména informuje
a) o své činnosti orgán, který ho zvolil nebo zřídil,
b) o činnosti ve věci toho, kdo věc k projednání předložil,
c) příslušný orgán o změně osob, které ho zastupují v jiném orgánu,


(9) Orgánu náleží vůči jinému orgánu taková práva a povinnosti člena, u nichž to není z jejich povahy vyloučeno nebo není-li ve stanovách uvedeno jinak.

(10) Doplňovací volbu provede příslušný orgán na svém nejbližším zasedání.

(11) Orgán může k zabezpečení své činnosti zřizovat pracovní komise k řešení konkrétních problémů souvisejících s touto činností. Obecná pravidla pro činnost orgánů se na pracovní komise použijí přiměřeně.


(12) Orgán, který pracovní komisi zřídil, ji může pověřovat úkoly a jmenovat člena za jejího předsedu; to neplatí u pracovních komisí zřízených pro jednání orgánu, jestliže by to mohlo ovlivnit nezbytnou nezávislost nebo nestrannost.

 

Článek 32
Výkon funkce v odborovém orgánu


(1) Členství v odborovém orgánu zavazuje k osobnímu výkonu funkce. Člen orgánu vykonává funkci aktivně, s nezbytnou loajalitou, potřebnými znalostmi a pečlivostí, v souladu se zájmy odborové organizace, právními předpisy, vnitřními předpisy a usneseními, jimiž je vázán.


(2) Člen orgánu také vykonává činnosti nebo plní úkoly, uložené mu orgánem nebo jeho předsedou; v případě kolize má přednost rozhodnutí orgánu o činnosti nebo úkolu před rozhodnutím předsedy. Ten, kdo úkol nebo činnost uložil, může kontrolovat jejich plnění.

(3) Člen orgánu se jeho jednání účastní tak, aby nedošlo k maření projednání schváleného programu jednání. Člen orgánu, který se nemůže zúčastnit jeho jednání, se předem z účasti omluví a následně seznámí s rozhodnutími na takovém jednání přijatými.

(4) Nepřítomný člen může pro konkrétní jednání zmocnit jiného člena téhož orgánu, aby při jeho neúčasti za něho hlasoval určitým způsobem; to neplatí u rad, výboru pro policii, členské schůze a sjezdu.

(5) Členství v orgánu nevznikne veteránovi, s výjimkou výboru pro veterány, a členství ve výboru pro veterány nevznikne řádnému členovi.

(6) Členovi orgánu, u něhož to stanovy připouštějí, lze pozastavit výkon funkce, je-li proti němu vedeno řízení o vyloučení člena.

(7) Člen orgánu nesmí pro odborovou organizaci vykonávat závislou práci podle zákoníku práce v činnostech, jejichž výkon náleží orgánu, jehož je členem.

(8) Člen, jemuž výkon funkce v orgánu zanikl, předá bez zbytečného odkladu vše, co mu bylo svěřeno k jejímu výkonu a vypořádá veškeré své závazky s funkcí související.


Článek 33
Funkční období

(1) Funkční období volených orgánů je pět let od zvolení; funkční období pracovní komise skončí nejpozději s funkčním obdobím voleného orgánu, který ji zřídil. Funkční období orgánů zvolených ustavující schůzí je omezeno do nejbližší členské schůze.

(2) Funkční období předsedy rady útvaru a místopředsedů rady předsedů je pět let.

(3) Funkční období člena orgánu zvoleného doplňovací volbou, pracovní komise zřízené orgánem nebo tajemníka rozhodčí komise, skončí nejpozději s funkčním obdobím tohoto orgánu.

(4) Funkční období člena, který byl kooptován, skončí nejpozději nejbližším zasedáním orgánu, jemuž přísluší provést doplňovací volbu.

(5) Výkon funkce v odborovém orgánu zaniká

a) uplynutím funkčního období,
b) odstoupením z funkce,
c) odvoláním z funkce nebo zvolením nového orgánu,
d) přijetím funkce, jejíž výkon je s touto neslučitelný,
e) pozbytím takového členství, bez něhož by výkon této funkce nevznikl.


(6) Zanikne-li výkon funkce člena voleného orgánu mezi zasedáními orgánu, příslušného k volbě jeho členů, může volený orgán přibrat na uvolněné místo člena kooptací. To neplatí pro rozhodčí
komisi, kontrolní komise a pracovní komise.


(7) Zanikne-li výkon funkce člena statutárního orgánu mezi zasedáními nejvyššího orgánu, přecházejí práva a povinnosti statutárního orgánu na místopředsedu výkonného orgánu; má-li výkonný orgán prvního místopředsedu, tak na něho.

(8) Odstoupí-li člen voleného orgánu z funkce, zaniká výkon funkce uplynutím dvou měsíců ode dne oznámení odstoupení statutárnímu orgánu nebo od oznámení odstoupení orgánu, jehož je členem; v případě odstoupení statutárního orgánu, od oznámení výkonnému orgánu, jemuž předsedá.