ZÁKLADNÍ ORGANIZACE A RADY

Oddíl 1
Právní postavení, vznik a zánik základní organizace
Článek 12

Právní postavení základní organizace
(1) Základní organizace je právnickou osobou s vlastním identifikačním číslem a v právních vztazích jedná vlastním jménem. Právní osobnost základní organizace se odvozuje od právní osobnosti NOS PČR a základní organizace má charakter pobočného spolku. Základní organizace sídlí na adrese zapsané ve spolkovém rejstříku.
(2) Název základní organizace musí obsahovat slovní spojení „Základní organizace Nezávislého odborového svazu Policie České republiky“ a označení obce, případně bližší vymezení místa, kde základní organizace působí.

Článek 13
Vznik základní organizace


(1) Základní organizace se zakládá ustavující schůzí, které se zúčastní nejméně 3 zakladatelé, splňující podmínky pro řádné členství. Na této schůzi schválí založení základní organizace a přijmou tyto stanovy. V souladu se stanovami zvolí předsedu, výbor a určí název základní organizace. Ustanovení o členské schůzi se ustavující schůzi použijí přiměřeně.
(2) Po založení základní organizace požádá její předseda předsednictvo o doručení oznámení o založení základní organizace příslušnému rejstříkovému soudu a současně zašle předsednictvu také žádosti zakladatelů o členství.
(3) Základní organizace nevznikne, zamítne-li předsednictvo žádost o doručení oznámení o založení základní organizace příslušnému rejstříkovému soudu.(4) Základní organizace vzniká den po dni oznámení rejstříkovému soudu. Poté oznámí místně příslušnému finančnímu úřadu své působení, případně se registruje jako plátce příslušné daně, a založí bankovní účet. Tyto údaje a číslo bankovního účtu oznámí kanceláři do 30 dnů.


Článek 14
Zrušení a zánik základní organizace


(1) Základní organizace se zrušuje
a) poklesne-li počet členů pod tři,
b) rozhodnutím o zrušení základní organizace,
c) přijetím jiných stanov, než jsou tyto,
d) zrušením NOS PČR.


(2) Po zrušení provede základní organizace majetkové vypořádání.


(3) Základní organizace zaniká výmazem ze spolkového rejstříku; po majetkovém vypořádání
požádá předseda základní organizace předsednictvo o písemné oznámení o zrušení základní organizace
příslušnému rejstříkovému soudu.


(4) Zůstane-li po majetkovém vypořádání zrušené základní organizace nějaký majetek, přechází
tento dnem zániku základní organizace na NOS PČR.